Toimihenkilöiden toimenkuvat

JOHTOKUNTA

 

Johtokunnan kokoonpano päätetään vuosittain kevätkokouksessa, jossa myös valitaan henkilöt eri

johtokunnan tehtäviin. Johtokunnassa voivat olla mm. seuraavat tehtävät: kannatusyhdistyksen

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri/tiedottaja, opettajien yhdyshenkilö,

tapahtumavastaava, vanhempien yhdyshenkilö, kirjastonhoitaja sekä viestintävastaava.

 

 • toimii kannatusyhdistyksen virallisena elimenä

 • on vastuussa kannatusyhdistyksen toiminnan pyörittämisestä ja juoksevien asioiden hoitamisesta

 • toimeenpanee kannatusyhdistyksen kokousten tekemät päätökset, toteuttaa muun muassa toimintasuunnitelmaa

 • hoitaa kannatusyhdistyksen taloutta ja hallintoa

 • valmistelee kannatusyhdistyksen syys- ja kevätkokoukset

 • edustaa kannatusyhdistystä yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • hyväksyy kannatusjäsenet ja päättää uusien oppilaiden hyväksymisestä Dubain Suomi-kouluun

 • valvoo kannatusyhdistyksen etua ja ryhtyy toimenpiteisiin, joita kannatusyhdistyksen etu vaatii

 • käsittelee kannatusyhdistykselle osoitetut aloitteet

 • päättää haettavista avustuksista ja apurahoista, osallistuu hakemusten tekemiseen

 • kehittää kannatusyhdistyksen toimintaa

 • huolehtii muista kannatusyhdistyksen säännöissä määrittelemättömistä yhdistyksen hallitukselle kuuluvista asioista

PUHEENJOHTAJA

 • toimii yhdessä johtokunnan kanssa kannatusyhdistyksen toiminnan menestymiseksi

 • laatii vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat johtokunnassa käytyjen keskustelujen perusteella

 • pitää huolta, että johtokunnan päätökset pannaan täytäntöön ja vasta viime kädessä siitä, että asiat hoidetaan ja toiminta pyörii

 • vastaa siitä, että lukukausien alussa järjestetään koko henkilöstölle tarkoitettu kokous, jossa tutustutaan toisiin, ideoidaan/päätetään lukukauden toiminnasta ja sovitaan työnjaosta ja yhteisistä pelisäännöistä

 • vastaa Opetushallituksen toiminta-avustushakemuksen ja apurahahakemusten jättämisestä

 • allekirjoittaa yhdistyksen viralliset asiakirjat ja toimii nimenkirjoittajana

 • valmistelee johtokunnan kokoukset

 • kutsuu johtokunnan tarvittaessa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa koolle

 • johtaa puhetta johtokunnan ja kannatusyhdistyksen kokouksissa

 • huolehtii, että kevät- ja syyskokous pidetään sääntöjen mukaan

 • valvoo yhdistyksen kokousten ja toiminnan lainmukaisuutta

 • edustaa yhdistystä, vastaa Dubain Suomi-koulun yhteistyösuhteista ja verkottumisesta

 • toimii yhdistyksen käytännön työnjohtajana

 • pyrkii kehittämään toimintaa

 • pitää huolta kommunikaatiosta

 • valvoo, että yhdistyksen kirjanpitoa hoidetaan johtokunnan määräämän järjestelmän mukaisesti ja

 • että yhdistyksen omaisuutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina

 • johtokunnan päätösten ja yhdistyksen edun mukaisella tavalla

 • osallistuu opettajakokouksiin mahdollisuuksien mukaan

 • muut johtokunnan kanssa sovitut tehtävät

 

VARAPUHEENJOHTAJA

 • toimii puheenjohtajan avustajana, ns. “oikea käsi”, työnjako sovitaan puheenjohtajan kanssa lukuvuosittain

 • puheenjohtajan ollessa estynyt kutsuu kokouksen koolle, toimii puheenjohtajana ja hoitaa edustustehtävät (jos varapuheenjohtajaa ei ole valittu lukuvuodelle, puheenjohtajalle valitaan sijainen johtokunnasta)

 • osallistuu avustushakemusten laatimiseen

 • kokoaa ja ylläpitää sijaislistaa (jos varapuheenjohtajaa ei ole valittu lukuvuodelle, sijaislistaa ylläpitää opettajien yhdyshenkilölle)

 • muut puheenjohtajan ja johtokunnan kanssa sovitut tehtävät

 

RAHASTONHOITAJA

 • huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; tähän kuuluvat kassan ja pankkitilin kirjanpito sekä tarvittavien tositteiden säilyttäminen

 • laatii syyskokoukseen luonnoksen yhdistyksen tilinpäätökseksi

 • laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa syyskokoukseen ehdotuksen yhdistyksen talousarvioksi seuraavalle toimintakaudelle

 • seuraa talousarvion toteutumista säännöllisesti ja informoi johtokuntaa siitä

 • toimii yhdistyksen virallisena nimenkirjoittajana yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • avustaa johtokuntaa talouden suunnittelussa

 • hoitaa maksuliikenteen

 • hoitaa käteiskassan

 • pitää hallussa pankkitilin käyttöoikeudet yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • hoitaa muut taloudenhoitoon liittyvät tehtävät

 • muut puheenjohtajan ja johtokunnan kanssa sovitut tehtävät

 

TIEDOTTAJA/SIHTEERI

 • vastaa yhdistyksen sisäisestä tiedotuksesta (jos viestintävastaavaa ei ole valittu, vastaa yhdistyksen tiedotuksesta kokonaisuudessaan)

 • tiedottaa yhdistyksen asioista ja kokouksista vanhempia ja henkilöstöä sähköpostitse ja tarvittaessa Dubain Suomi-koulun Facebook- sivuja

 • ylläpitää Dubain Suomi-koulun oppilaslistaa ja päivittää sen vähintään kaksi kertaa vuodessa

 • ylläpitää Suomi-koulun sähköpostilistoja, Facebookin henkilöstöryhmää (jos ei viestintävastaavaa ole valittu) ja päivittää ja jakaa henkilöstön yhteystietolistan (kuvilla)

 • lukee säännöllisesti sähköpostit

 • toimii johtokunnan kokouksissa ja muissa vastaavissa sihteerinä ja laatii ja jakaa pöytäkirjat henkilöstölle ja/tai koko jäsenistölle sähköpostilla

 • lähettää kannatusyhdistyksen kokousten pöytäkirjat puheenjohtajan/pöytäkirjantarkastajien tarkastettavaksi ja vanhemmille tiedoksi sähköpostilla

 • ylläpitää ja kehittää arkistointijärjestelmää. Tallettaa dokumentit dropboxiin. Tallentaa lukuvuoden lopussa kaikki lukuvuoden tiedostot (tiedotteet, pohjat jne.) Suomi-koulun ulkoiselle kovalevylle.

 • Siirtää lukuvuoden lopussa kuvat ja päivitetyt tiedostot Dropboxista Suomi-koulun ulkoiselle kovalevylle. (Kuvat poistetaan Dropboxista tilan vapauttamiseksi)

 • arkistoi kaikki kokousten pöytäkirjat

 • laatii ja toteuttaa yhdessä johtokunnan ja opettajien kanssa keväisin palautekyselyn vanhemmille ja henkilöstölle

 • Oppilaiden todistusten (ja lukudiplomien) tulostaminen

 • muut johtokunnan kanssa sovitut tehtävät

VANHEMPIEN EDUSTAJA

 • edustaa vanhempia johtokunnassa (jos vanhempien edustajaa ei ole erikseen valittu lukuvuodelle, toimii Suomi-koulun henkilöstöön kuuluvat vanhemmat edustajina)

 • tuo johtokunnan tiedoksi vanhempien antamaa palautetta ja ehdotuksia​

VIESTINTÄVASTAAVA

 • vastaa yhdistyksen ulkoisesta tiedotuksesta

 • Laatii viestintäsuunnitelman sekä ylläpitää julkaisukalenteria, jotta vältetään liika viestittely ja päällekkäisyydet

 • Kirjoittaa ja julkaisee Suomi-koulun tiedotukset eri kanavissa yhteistyössä sihteerin kanssa

 • Vastaa keskitetysti kaikista Facebook-päivityksistä ja tiedottaa kahvion tarjonnasta (mm. ”viralliset” muistutukset, tapahtumakutsut, ryhmien kuulumiset, kielen oppimiseen liittyvien artikkelien/juttujen linkittämiset)

 • Ylläpitää ja päivittää nettisivuja, tuottaa säännöllisesti ajankohtaisia artikkeleita sivuille jaettavaksi eri kanavissa jotta sivuston kävijämäärät pysyvät tasaisina eikä sivusto katoa Google-hakutuloksista

 • Ylläpitää henkilöstön Facebook- ryhmää

 • Oikolukee ja kirjoittaa pyydettäessä yhdistyksen tekstit yhteistyössä sihteerin kanssa

 • Toimii osana Suominen-työryhmää

 • Vastaa yhdessä työryhmän kanssa Suomisen oikoluvusta ja tekstien tuottamisesta Suomiseen sekä muista työryhmän kanssa sovituista tehtävistä

TAPAHTUMAVASTAAVA

 • päättää johtokunnan ja opettajien kanssa yhdessä lukuvuoden aikana järjestettävistä tapahtumista ja teemoista

 • suunnittelee ja toteuttaa tapahtumat yhdessä opettajien ja johtokunnan kanssa

 • tiedottaa yhteistyössä opettajien yhdyshenkilön ja viestinnästä vastaavien kanssa koulun vuosittaiset tapahtumat ja teemat henkilöstölle sekä koko jäsenistölle

 • osallistuu opettajakokouksiin mahdollisuuksien mukaan

 • vastaa siitä, että jokaisella tapahtumalla on päävastuuhenkilö ja jokaisella osa-alueella on vastuuhenkilö (esim. tarjoiluvastaava, ohjelmavastaava, koristeluvastaava).

 • vastaa siitä että tapahtumaan liittyvä työnjako opettajien kanssa on selkeä

 • Sopii puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa, mikäli tapahtumaan liittyy varainhankintaa tai kustannuksia

 • Tiedottaa ja keskustelee johtokuntaa tapahtumaprojektin etenemisestä tain mahdollisista ongelmista

 • Koordinoi tapahtumatyöryhmän toimintaa ja organisoi palaverit

 • vastaa tapahtumien tilavarauksista

 • päivittää ’Tapahtumien ja juhlien tarjoilut’ –taulukon tapahtuman jälkeen ja siirtää sen dropboxiin

OPETTAJIEN YHDYSHENKILÖ

 • Toimii opettajien edustajana johtokunnassa ja linkkinä opettajien sekä johtokunnan välillä.

 • Huolehtii, että opettajilla on mahdollisuus keskustella opetukseen liittyvistä asioista esim. kokousten kautta

 • Toimii koollekutsujana opettajankokouksille ja raportoi niistä johtokunnalle

 • Tiedottaa opettajille Suomi-koulun toimintaan liittyvistä asioista

 • Laatii lukuvuoden luokka- ja opettajajaon yhdessä opettajien, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa johtokunnan hyväksyttäväksi

 • Kokoaa ja ylläpitää sijaislistaa, jos varapuheenjohtajaa ei ole valittu lukuvuodelle

SUOMI-KOULUN OPETTAJA

 • Laatii koulun OPS:n mukaisen opetus/toimintasuunnitelman ryhmälleen syksyisin ja keväisin, ja lähettää suunnitelmat ryhmän vanhemmille

 • Suunnittelee ja pitää oppitunnin ryhmälleen koulun OPSin antamassa kehyksessä. Oppituntien avulla pyritään tukemaan oppilaiden suomen kielen kehitystä ja lisäämään oppilaiden Suomitietoutta.

 • Osallistuu opettajankokouksiin, koulun tapahtumien sekä opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen

 • Hankkii oppitunneilla tarvittavan materiaalin sovitun budjetin puitteissa ja toimittaa maksukuitit rahastonhoitajalle

 • Pitää säännöllisesti yhteyttä oppilaiden vanhempiin, informoi vanhempia lukuvuoden tapahtumista ja esim. oppituntien aihealueista sähköpostitse.

 • Kokoaa oppitunneilla käytetyn materiaalin ”kansioksi”. Näin materiaalit ovat kaikkien käytettävissä ja tieto tuntien sisällöstä siirtyy uudelle opettajalle

 • Kannustaa oppilaita lukemaan suomenkielistä kirjallisuutta (lukudiplomi)

 • Hankkii sijaisen ollessaan estynyt

 • Ilmoittaa oppilaiden poisjäämisestä rahastonhoitajalle ja sihteerille

 • Opettajuuden päättyessä pyrkii informoimaan seuraajaansa Suomi-koulun opetukseen ja oman ryhmän oppilaisiin liittyvistä asioista

 

APUOPETTAJA

 • Toimii oppitunneilla ryhmänsä opettajan apuna

 • Voi halutessaan osallistua tuntien sisällön suunnitteluun

 • Osallistuu koulun tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen

 • Osallistuu opettajankokouksiin

 • Toimii halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan oman ryhmänsä opettajan tai muiden ryhmien sijaisena

KIRJASTONHOITAJA

 • Vastaa ja kehittää Dubain Suomi-koulun kirjastoa ja sen toimintaa

 • Vastaa talousarvion puitteissa kirjastomateriaalin hankinnasta ja käyttöön saattamisesta

 • Ylläpitää kirjaston kirjaluetteloa

 • Vastaa Suomi-koulun rollupeista ja banderolleista sekä niiden lainaamisesta muiden käyttöön

 • Toimii myös vanhempien edustajan tehtävissä johtokunnassa, jos sitä ei ole lukuvuodelle erikseen valittu

 • Muut johtokunnan kanssa sovitut tehtävät

 

KAHVILAVASTAAVA

 • Koordinoi kahvilan toimintaa

 • Hankkii vapaaehtoisia kahvinkeittäjiksi ja leipojiksi

 • Vastaa, että kahviokassa luovutetaan mahdollisuuksien mukaan rahastonhoitajalle viikoittain

 • Huolehtii, että kahvilassa on kuppeja, teepusseja ym. tarvittava varustus

 • Informoi DSKn facebookista vastuussa olevalle henkilölle tai viestintävastaavalle (jos on valittu lukuvuodelle) tulevien kertojen kahvileipätarjonnasta etukäteen

 • Keskustelee ja koordinoi kahvion Suomi-tuotteiden myyntiin liittyvistä asioista varainhankinnasta vastuussa olevan henkilön kanssa

 • Ilmoittaa puheenjohtajalle kahvilatoimintaan liittyvistä mahdollisista ongelmista ja kehitysideoista​

TOIMINNANTARKASTAJAT

 • Tarkastavat tilikauden lopuksi yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä laativat toiminnantarkastuskertomuksen

 

TYÖRYHMÄT

 • Johtokunta tai kannatusyhdistyksen kokous voivat perustaa johonkin tarkoitukseen työryhmän, esim tapahtumatyöryhmän tai Suominen-työryhmän

 • Työryhmään valitaan sellaisia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita ryhmälle annetusta tehtävästä

 • Työryhmä vastaa johtokunnan ohjauksessa annetun tehtävän suunnittelusta, valmistelusta ja toteuttamisesta.

TEHTAVAT, JOIDEN HOITAMISESTA PÄÄTETÄÄN VUOSITTAIN JOHTOKUNNAN ENSIMMÄISESSÄ KOKOUKSESSA

 • Materiaalikaapin avaaminen ja sulkeminen koulupäivinä

 • Materiaalikaapin järjestyksen ylläpito

 • Kannatusyhdistyksen omaisuus- ja kalustoluettelon ylläpitäminen ja päivittäminen vähintään kerran vuodessa mukaan lukien oppimateriaalilistan ylläpito ja päivittäminen

 • Dubain Suomi-koulun Facebook-sivujen päivitys, jos viestintävastaavaa ei ole (tapahtuma- ja tuntiraportointi (kuvat, teksti))

 • Dubain Suomi-koulun nettisivujen tekninen ylläpito ja säännöllinen päivitys (jos viestintävastaavaa ei ole)

 • Suomi- tuotteiden hankinnan ja varastoinnin vastuuhenkilö

 • Suominen-lehden työryhmä, taittaminen, tekemisen koordinointi, sisällöstä päättäminen,

 • materiaalin keraaminen, oikoluku, markkinointi, painatuksen hoito, myynti

 • Puheenjohtajan (jos varapuheenjohtajaa ei ole) ja opettajien yhdyshenkilön sijaisen valinta

© 2020 Dubain Suomi-koulu